Recht op herroeping

Recht op herroeping voor consumenten
De consument beschikt over het recht tot herroeping in overeenstemming met de volgende voorwaarden, volgens welke een consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch aan zijn/haar commerciële, noch aan zijn/haar zelfstandige beroepsactiviteiten kunnen worden toegeschreven.
INFORMATIE OVER HERROEPING

Herroepingsrecht
U heeft het recht het contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de datum waarop de consument of een door de consument aangewezen derde (met uitzondering van de vervoerder):

  • de artikelen in bezit neemt;
  • de laatste artikelen in bezit neemt;
  • in het geval van producten van meerdere onderdelen of van gedeeltelijke verzendingen, bezit neemt van de laatste levering.

Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen (RIU-Shop A/A Fantastic Designment GmbH, Weidenstraße 1, 68165 Mannheim, Duitsland, telefoon +49 621 40041988, e-mailadres: widerruf@riu-shop.de) via een duidelijk bericht (zoals een brief per post of per e-mail). U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde „Modelformulier voor herroeping“ , maar u kunt ook op een andere manier herroepen. Om dit binnen de toepasselijke termijn te doen, is het voldoende dat u uw wens om gebruik te maken van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van deze termijn kenbaar maakt.

Effecten van herroeping
Zodra u het contract heeft herroepen, zullen wij u alle bedragen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van het kiezen van een andere verzendmethode dan de standaard economische verzendmethode die wij u aanbieden). De terugbetaling gebeurt onmiddellijk en binnen een maximale termijn van 14 dagen vanaf de datum waarop wij uw bericht van herroeping van het contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling vasthouden totdat wij de artikelen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft verzonden, wat eerder het geval is.

U levert of verzendt ons de artikelen onmiddellijk en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de datum waarop u ons van de herroeping bericht. U heeft voldaan aan de termijn als u de producten vóór het verstrijken van de termijn verzendt. De directe kosten voor het terugzenden van de artikelen zijn voor u.

U moet alleen betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit het gevolg is van onnodige gebruik van het artikel om de kwaliteit, de kenmerken of de werking van de artikelen te testen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing in geval van contracten op afstand voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie van het artikel beïnvloed is door een persoonlijke keuze of beslissing van de consument of die aan de specifieke behoeften van de consument zijn aangepast.
Recht op herroeping voor bedrijven
Indien u een onderneming bent in de zin van artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en het afsluiten van het contract maakt deel uit van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten, is het herroepingsrecht niet van toepassing.